Fremd bin ich eingezogen (K)

11 Nov 2006 - 26 Nov 2006 — Kunsthalle Fridericianum, Kassel, Germany